VANDRA I VÄLSIGNELSEN


Jag har valt att vandra i Guds
välsignelse. Det är ett sätt att
leva som gör mig på ett sätt
oövervinnelig, fast jag är en
helt vanlig människa med
vanliga människors svagheter
och mycket begränsade
förmåga, begränsad
intelligens, begränsad ork.

Det var mycket förvånande för
mig när jag upptäckte denna
väg. Det var nog ett rent infall
från början. Jag tänkte som ett
barn: om Gud såg att det var
gott på den sjätte dagen och
vilade, som den allegoriska och
metaforiska berättelsen i
början av Genesis säger, så
måste det vara för att allting är
perfekt. Gott betyder perfekt.
Och det gäller allt som händer
och sker i universum. Det
gäller alltså allt med mig, allt
som sker i mig och med mig,
alla mina omständigheter, alla
mina medvetna och omedvetna
processer. Allt måste vara
perfekt och vi kan vila såsom
Gud vilar - i glädje och frid, i
en översinnlig hälsa och i ett
översinnligt ljus.

Detta infall kom allt oftare
med samma djupa
tillfredsställelse och idag
tvivlar jag inte det minsta på
att det är helt sant. Det är sant
om Gud, inte om mig. Det är
sant att Gud vill min
välsignelse. Bibeln är en
samling skrifter som alla leder
till denna insikt.


Kristi uppståndelse

Uppståndelsen handlar om
denna välsignelse i en ny
varelse - Kristus. Att vandra i
välsignelse är att alltid veta och
erfara detta i allt som sker.
Det kan se ut som en
självupptagen fascination för
jag ser hela tiden vad Gud gör
med mig och mitt liv. Men
mina ögon är riktade på
Kristus själv som gav oss
välsignelsen på ett nytt sätt
genom sin död och
uppståndelse. Min blick är
också på Guds Moder Maria,
hennes Obefläckadhet och
därigenom åter på Sonen,
Herren Jesus Kristus. Mina
ögon är inte riktade på mig
men njuter av att i mig får jag
välsignelsen av Gud. Det är i
mitt liv Kristus nu lever som en
välsignelse i allt jag är och gör,
trots mina svagheter.

Jag ser att detta budskap är
provocerande för många
kristna som går i kyrkan och
kämpar med projektet att
“komma närmare Gud” eller
projektet “leva mer i tron” eller
liknande. Dessa kristna möter
jag överallt i olika kyrkliga
denominationer. Jag var en av
dem, mitt religiösa liv gick ut
på att komma närmare
heligheten. Jag kunde bara inte
ana att all helighet redan är
här, att mitt liv och jag själv var
perfekt i Guds ögon. Den falska
ödmjukheten i att se sig själv
som eländig och långt från
Gud, försvann först när jag tog
emot välsignelsen på riktigt.


Guds uppfattning om mig


Ett vägval för mig var en tanke
som någon gav mig, jag kan
inte minnas vem nu. Det var
att jämföra min syn på mig
själv (falsk osäker syndare och
narcissist) med Guds
uppfattning om mig (perfekt
skapelse, försonad, frälst,
helig) enligt Bibeln i sin helhet.

Under nästan ett år vägde jag
denna paradox i mitt hjärta.
Till sist lade jag bort min
föraktfulla attityd och godtog
Guds uppfattning. Han vill
vara i oss, leva med oss, ge oss
erfarenheten av Sin
fullständiga välsignelse.

Naturligtvis är det svårt att
säga över kaffebordet efter
mässan eller gudstjänsten till
någon att hans misär och
bristande hopp i livet beror på
att han eller hon inte tar emot
välsignelsen. Trots att prästen i
slutet på gudstjänsten utdelar
välsignelse tar folk i regel inte
alls emot den. Det ligger helt
fjärran att det skulle betyda att
inse Guds uppfattning om oss
som perfekta varelser i Honom
själv och Han i oss.

Följande dialog har utspelat sig
många gånger, i lite olika
varianter, efter mässan vid
kaffet:
- Det var en bra predikan,
säger den andre.
- Oj jag minns nästan inte vad
han sa, svarar jag.
- Hörde du inte på?
- Nej jag lyssnade inte så noga
faktiskt, det är inte orden eller
prästens tankar som är det
viktigaste för mig i mässan.
- Vad är det då?
- Det är den välsignade
gemenskapen med Gud själv,
erfarenheten av Hans närvaro i
mig och i allt.
- Ja men det känner jag också
ibland, men det är en ganska
flyktig känsla som kommer och
går. Men kyrkans lära är stabil
och det är ju den som prästen
predikar.
- Nej jag måste nog säga emot
dig där. Erfarenheten av
välsignelsen är hela meningen
med att vi har mässa.


Nattvarden, eukaristin

Eukaristos betyder Tack och
eukaristi är att tacksamt ta emot
Herren i vår egen kropp,
genom brödet. Hela meningen
med vår kyrka är att du lever i
Hans gemenskap med dig själv
och med alla andra.

- Ja det är självklart det du
säger. Men det är inte alltid
man känner så. Det varierar.
Ibland är man vän med Gud,
ibland är man rätt så
ointresserad. Då är det bra
med en god predikan tycker
jag. Något att fundera på under
veckan, kanske försöka komma
närmare Gud.

- Nej för mig är det inte alls på
det viset. Jag tänkte så förr i
tiden och ville vara ödmjuk och
realistisk. Jag tänkte: Inte för
högtravande andligt, det är för
ansträngande. Det räcker med
att jag tar mig till kyrkan, det
är bra nog. En bra predikan är
något man kan suga på ett tag.

- Ja det där låter realistiskt
tycker jag. De flesta tänker nog
så i den här kyrkan i alla fall.
Fast det är klart att man ska
försöka bli en bättre kristen
varje dag.

- Nej jag tänker inte så
längre. Gud har inte skapat
en sorts mellanvägg mellan
sig och oss.  Han är direkt i
oss, han vill agera inom oss
och som oss. Vi kommer aldrig
närmare Gud än så här, för det
är så här han gjort våra liv åt
oss. Han är här och vill leva så
här genom oss. Vi har redan
välsignelsen i oss. All falsk
distansering är ett sorts
förräderi. Vi är perfekta i
Honom och bör varje minut
erfara och njuta av denna
perfektion eftersom det är Gud
själv i våra liv.

Och här brukar samtalet tystna
eller något helt annat ämne tas
upp. Det känns lite olust kring
bordet, för två helt olika
andligheter har visat sig
oförenliga. Jag har blivit
inbjuden att tala till troende
och präster i olika samman-
hang och samma sorts olust och
känsla av två helt olika världar
har dykt upp. Någon försöker
förstås harmonisera genom att
säga: ja vi är alla på väg mot en
sådan förståelse av Guds
välsignelse i våra liv och
vi kan väl alla be för att en
sådan förståelse ska uppstå.
Tills dess får vi hjälpas åt !

Rörande enighet nås på detta
sätt men kvar blir att avståndet
till Gud upprätthålls genom
alla former av undvikande av
Guds syn på oss som perfekta
och heliga och älskvärda över
alla gränser. Gud tar i Jesus
bort samtliga synder för oss,
bort all skuld, gör oss rena som
Maria och låter oss föda
Kristus i våra egna liv, mitt i
vanliga vardagen. Det är stor
kärlek och total välsignelse.
Det är arrogant att inte ta emot
och tacka på sina knän.
Därmed är jag kanske ovän
med de som i sin arrogans inte
tar emot. Men här måste vi ha
perspektiv: har vi rätt att säga
nej till Guds gåva? Vi har frihet
att göra det. Men är det rätt?
Nej det är tokigt, inte bara
arrogant att argumentera för
ett avstånd till Gud, men tokigt
att inte ta emot gåvan. Vissa tar
emot gåvan, går in i en
församling och en tid därefter
gör ett avstånd till Gud genom
att utföra en mängd plikter
som ska föra oss närmare Gud.
Samma sak: arrogans att inte
ta emot gåvan hela tiden. Vi
kan be för alla, så att de en dag
tar emot. Men det fortsätter
finnas ett stort antal kristna
som inte tar emot Gud
välsignelse annat än formellt
och med läpparna.
En filosofisk fråga blir då: är
det en perfekt tillvaro där inte
alla tar emot välsignelsen? Vi
måste säga ja. Gud gör inte en
ofullkomlig värld eftersom
Hans närvaro är fullständig i
allt som sker. Det är perfekt att
inte alla tar emot. Men till dig
som läser säger jag: ta emot
välsignelsen för ditt liv blir som
en oövervinnelig seger i glädje
och frid. Och till alla vill vi
säga: ta emot och lev
välsignelsens liv.
Därför blir det en paradoxal
glädje även när jag sitter med
avståndsreligiösa i
kafferummet efter mässan. Det
stör mig inte. De kämpar med
att vara mer religiösa, jag
njuter av den fullständiga
friden Jesus givit mig. De är
ivriga att hålla
församlingsaktiviteterna i
gång, jag njuter av den perfekta
välsignelsen i allt som sker,
vare sig jag deltar i några
aktiviteter eller inte. De
förhandlar med Gud i sitt inre,
genom olika religiösa
handlingar. Jag har låtit Jesus
sköta alla förhandlingar och är
rentvättad för evigt. Jag njuter
i fulla drag av detta

Sida 6
rentvättade tillstånd. Jag är
barn till Maria, Guds rena
Jungfru som gjorde Guds vilja
och födde Frälsaren.
När jag vandrar i välsignelsen
sätter jag Gud först men inte
teoretiskt eller teologiskt. Då
skulle i själva verket mitt
tänkande sättas först, som
appliceras på Skriften eller på
den teologiska utvecklingen.
Sola scriptura, endast skriften,
var ett slagord på medeltiden
som egentligen bara satte den
tolkande exegeten i centrum.
Gud var inte i centrum. I min
egen kyrka, den katolska,
sattes ofta kyrkan i centrum,
men också det betydde att min
tolkning av vad kyrka är och
mitt engagemang i denna
tolkning sattes i centrum.
Så först när en människan
vandrar i välsignelsen timme
efter timme, erfar denna
välsignelse, segrar varje stund,
varje dag, varje livsår, först då
är Kristus i centrum. Han lever
oss för han är själva
Välsignelsen, själva det nya
livet han ger oss genom att
vara i oss i varje omständighet.
Människor inom religionen
tror så ofta att deras aktiviteter
eller tolkningar eller
predikningar är att ha fokus på
Gud. Men det är ett spel för
gallerierna. Gud vill leva dig.
När Han får det är Han i
centrum, inte förrän då.
Religionen tröttar alltid ut folk,
de orkar liksom inte ta emot
Kristi Ande och glädjen. Efter
en dags religiösa aktiviteter ser
de mycket hellre på teve än går
i Herrens välsignelse. Allt tal
om att vandra i denna
välsignelse blir bara ytterligare
tröttande religiöst prat.
Somliga präster ser hellre
fotboll än går omkring i Hans
välsignelse, eller går på
konserter eller operan. Det är
begripligt. Det är ett arbete att
vara troende när inte
välsignelsen tas emot och blir
själva livet för oss.
Att vara välsignad är att se
välsignelse ta plats. Det är helt
enkelt uppenbart att vi är i det
välsignade tillståndet. Visst
kan vi intressera oss för annat,
men kortvarigt. Och det som
sker utanför välsignelsen är

Sida 7
trevliga saker eller obekväma
saker. De varar ett tag innan de
försvinner. Men det är alltid
åsynen av välsignelsens faktum
som drar oss tillbaka till Gud.
Fotografen Anton Corbijn
säker om sin barndoms
prästgård att en dyster
stämning
alltid vilade
över
hemmet,
mor och far
pratade
ständigt
om sjuka
och
eländiga
människor.
Skulden över allt ont som sker
vilade över alla i familjen.
Anton var ett ensamt barn,
men så var även syskonen. Det
är en bra bild av vad religiöst
liv oftast är. Välsignelsen och
nåden är endast teoretisk, den
får inte ta plats i livet.
I det yttre livet är vi alltid på
rätt plats vid rätt tidpunkt - det
är en konsekvens av att leva
välsignat. Jag möter alltid de
människor jag ska möta och
ser alltid de miljöer jag ska se.
Allt stämmer och gudomlig
försyn samstämmer allting
som sker. Utan välsignelsen är
det alltid något som saknas. Fel
personer dyker upp och saker
händer inte i den ordning de
skall. Det verkar slumpmässigt
och till och med
som förgjort,
nästan som
en sorts
förbannelse.
Allt beror av
att
människan
inte tar emot
de
gudomliga
löftena och gåvorna. Gud
älskar oss endast. Det är ett
enkelt faktum, men så vitalt för
det goda livet.
Livet utan välsignelse, det i
grunden olyckliga livet, utgör
en fascination för många. Man
liksom trivs i det olyckliga, det
är en sorts försäkran om något
tryggt. Många protestanter
skapar sin religion på det sättet
- ett tryggt liv i tåredalen, en
sorts skön olycka. De bedrar
helt enkelt Guds löften om

Sida 8
frälsning och glädje. Det känns
alltför tungt att få in glädje och
frid i det tryggt olyckliga livet.
Och det är lätt att avfärda alla
som talar om glädje och frid i
Kristus redan här och nu i
detta personliga liv vi lever.
Det låter otänkbart. Sådant är
livet utan välsignelse.
När jag råkade läsa en gammal
predikant från 1700-talet,
James Relly, förstod jag att
denna tragiska uppfattning om
det kristna livet, har sin grund i
tanken på fördömelse. Kanske
på ett omedvetet sätt antar
man att risken finns - Gud kan
kasta mig i ett brinnande
helvete. Min själ kan, som
Calvin alltid påpekade, vara
redan dömd. Denna djävulska
tanke kan ligga i bakhuvudet
och subtil skapa en känsla av
att livet är meningslöst.
Medicinen mot denna
inställning är, precis som
James Relly predikar, att tänka
genom vad Jesu frälsning av
oss egentligen innebär. Den
innebär det nya förbundet, i
vilket vår natur som var en
ofruktsam vildmark nu blivit
ett fruktbärande fält. Det som
var taggiga buskar är nu
vinträd med sant gudomligt
vin. Kristus är vinträdet och vi
är grenarna på detta träd.
Naturligtvis finns ingen
fördömelse i detta.
Fadern själv leder oss in i detta
förbund med Sonen och vi blir
annorlunda, vi är inte längre
något som skulle kunna
förstöras eller fördömas. Det är
självmotsägande att låta
Fadern skapa ett sådant
förbund i Kristus med all
mänsklighet som någonsin
kommer att finnas, och
samtidigt förhindra någon
enda själ att njuta av denna
härlighet. Sådant kan
människor göra -- svika löften
man ger. Det är Satan som gör
det, inte vi själva. Men Gud gör
inte sådant.
Relly fick mig att förstå att den
sataniska naturen som alltid
blir dömd, kan försöka säga till
oss att vi kan förneka Kristus.
Det är det som sägs i 2 Tim
2:12, att om Kristus förnekas så
förnekar Kristus den som
förnekar, vilket endast är

Sida 9
Ingen människa kan
förneka Kristus, eftersom Han
redan dött med oss och
upphävt både döden och
djävulen och de gamla
människan, den som
förnkeade. Förnekaren är så att
säga för alltid död och därför är
alla ställen där det låter som vi
lika gärna kunde välja döden
som livet, inte om oss. Vi är
redan levande i Guds
välsignelse genom Jesus
Kristus.
Vad äger du som du inte
har fått? frågar Paulus i 1 Kor
4:7 och menar att vi kan se
döda ut för världen, svaga,
pinade och dödsdömda. Medan
andra, religiöst lyckade, rika
personer ser ut att ha fått Guds
välsignelser. Men vi förnekar
inte av oss själva Kristus,
självklart inte. Det blir snarare
så att den som tänker att
fördömelse från Gud finns som
en möjlighet, håller på att
förneka för den gamla onda
människan talar nu.
Gud kan inte backa på det
löfte Han ger Abraham om
världens frälsning. Om vi
tänker oss att en enskild
människa skulle kunna backa
på det Gud gör, ser vi hur
ohållbar tanken för någon som
helst fördömelse är. Men låter
vi djävulen trixa med våra
tankar så att detta ligger i
bakgrunden, får vi i samma
utsträckning svårt att ta emot
välsignelsen.
I det nya förbundet som är
välsignelsen slutliga form,
skänker Gud den Helige Ande
åt oss genom Kristus. Det
väsentliga är nu att denna
Ande skänks den ynkligaste av
oss alla. Den svagaste och i
världens ögon helt ovärdiga
individ får fullheten av denna
Ande, inte bara en liten
blygsam släng utan fullheten.
Den eländigaste av oss blir rika
såsom Gud är rik. Därför talas
det mycket i termer av pengar
och ekonomi i de bibliska
texterna. Andens rikedom är
gåvan vi får, den svagaste av
oss.
När frälsningen ges till oss
alla är det natur som byts ut.
Vad som än händer i vårt liv
som är emot eller förnekar
detta ljus, är inte vår natur.
Det är viktigt att minnas detta.
Vi är inte istånd att ändra
något som Gud gör med oss.
Han är kärlekens makt och det
är den makten vi inte kan
ändra. Närhelst det låter som
vi försöker introducera
mörkret och döden igen så är
det inte vi som agerar, det är
den gamla sataniska naturen,
redan död, redan besegrad och

Sida 10
Det som främst upptar en
människa som vet att hon
liksom alla fått liv i Kristus är
att hon ser hur Jesus lever. För
de som vill ha ett avstånd till
Kristus, ha honom endast som
ett fromt föremål eller en from
egen tro och livsåskådning, ter
sig detta lite främmande. Jesus
lever, javisst, men hur då? För
sålänge den gamla människan
endast är religiös och följer en
lära, kan detta att Jesus lever
inte vara så mycket i praktiken,
det blir mer ett talesätt.
Vandringen i välsignelsen
är just detta Jesus lever och det
sker i Honom är för mig. Jag
utplånas inte utan är person i
Kristus. Han använder mig,
mina omständigheter, lever sitt
liv i mitt liv, Och det livet är
perfekt, trots att våra
omständigheter i världens
ögon är allt annat än perfekta.
Vår välsignelse är alltså
Han som vann över döden och
fick det eviga livet åt oss. Vi
lever för detta liv i Honom och
vi har liv genom detta Hans liv.
I oss själva finns ingenting,
utom förstås mörker och
fåfänga, självupptagenhet och
ledsamheter.
Därför är vi inte frälsa av
Kristus utan vi är frälsta i Hans
liv, det är liv vi tar emot, inte
något formellt nytt tillstånd
eller någon ny abstrakt
egenskap av rättfärdighet. Nej
det är i Hans liv som vi
rättfärdigas och nu får leva.
Han är huvudet och vi är
lemmarna och denna kroppen
är en enda förening, inte
separata delar.
Jesus är alltså ingen
mellanhand utan den vars liv vi
får del av. I många kyrkor är
Han endast läraren och
frälsningsgivaren och på
avstånd dyrkar vi Honom. Men
för oss är Han vårt nya liv. Det
nya livet gäller för alla, oavsett
syndaregister eller religion
eller tro eller moraliskt
handlingsliv. Det är ett helvete
att leva ett eländigt
självupptaget liv. Men hela
tiden är frälsningens gåva
utdelad till var och en.
Som James Relly skriver:
”Jesu liv är den troendes liv,
inte bara som en förmedlare av
det nya förbundet; och inte
bara såsom Han lever i honom
eller henne, genom
uppenbarandet av Hans Ande
utan såsom Han lever sitt liv i
sig själv som är oförgängligt,
ett liv som inte har någon
ände; i detta Hans liv lever
vi...” (s 11, Salvation
compleated)

Sida 11
Jesus Kristus hos Gud. Vi går
inte omkring och stoltserar
med Gud inom oss utan är
dolda med Kristus i Gud. Det
är Hans liv, inte vårt som är
det nya förbundet.
När vi ser detta får orden
som att ta emot Jesu blod och
kropp i kommunionen verklig
betydelse. Vi
blir delar
av Hans
kropp. Vi
tar emot
Honom så
att vi
förenas
med
Honom i
Hans egen kropp. Som
grenarna på vinträdet blir vi ett
med Honom. Såsom
lemmarna på en kropp blir vi
ett med huvudet som är Jesus
Kristus.
Han är Frälsare i meningen
att vi har liv i Hans liv här och
nu, inte i en kausal mening där
någon på avstånd frälser någon
annan. Vi är uti Hans liv -- det
är att äta av brödet och dricka
av vinet, inte i en yttre mening
där Han magiskt går in i brödet
och vinet. Kommunio- nens
mening är att vi finner vårt liv i
Hans liv.
Allt detta är mycket bra,
säger tvivlaren, men var tar
synden vägen? Svaret är enkelt
men tvivlaren tar inte emot
det. Svaret är att syndaren
fortsätter synda men jag är inte
syndaren. Eller som Paulus
säger: synden fortsätter synda
men inte jag, för jag lever i
Kristus, ja Kristus lever i mig.
Synden är inte ett
problem för mig eller
dig eftersom den
ende syndaren är är
satan som redan är
död i Kristus.
Enkelheten i detta är
uppenbar för den
som tar emot
välsignelsen. Det
finns ingenting problematiskt
med vanesynder eller andra
synder längre. Och utan
intresse kan synden heller inte
göra sig gällande.
Men för den som inte lever i
välsignelsen tornar alltid
synden eller de känslor som är
förknippade med synden upp
sig och skapar orsomoln på
himlen. Vi säger till henne eller
honom: bry dig inte om att
kämpa mot någon särskild
synd, vänd istället om till det
andra - till välsignelsen i att
Kristus redan utplånat all synd
och all oro. Endast svaga ekon
kan höras av dessa saker, och
varför lyssna?

Sida 12
Vad är då vår enda uppgift
varje levande dag i vårt liv? Att
som den trogna hunden som
följer husse alltid se var
Välsignelsen är. Allt se på
Honom som nu är vårt liv.
Alltid ha ögonen på detta liv i
Honom. En ljuv ledsnad vid
allt i världen som försöker
locka, uppstår snart. Vad kan
jämföra sig med friden och
kärleken i Hans liv givet åt oss?
Vi kan använda vilken tradition
vi vill för att ha former för
detta skådande. Men ingen
form kan ersätta själva
efterföljelsen. Att se den stora
gåvan som blev lovad Abraham
inför våra egna ögon, med vår
egen kropp, det är
oefterhärmligt. Vi vet då att
Han verklig är vägen,
sanningen och livet.
Hur är Hans liv som jag får
vila i och leva för? En bloggare
som intervjuat Jackie Pullinger
fick höra henne säga att: ”the
eureka moment for her prayerlife
was when she began to
approach God as a sunbather
approaches the sun with towel
and a good book rather than a
shopper approaching a
supermarket with a multipage
list and bags ready to fill up.
She figured out that God wants
to shine onto us, refresh and
shape us rather than be used as
the panic button for our
chaotic lives.” Och så är Kristi
liv för mig, så kan Han vara för
oss alla, en sol i vars ljus jag
vilar och är medveten om liv.
Värmen från det ljuset ersätter
kanske inte men ger liv åt alla
bibelstudier, meditationer,
tysta stunder, gudstjänster och
mässor - men mest av allt ger
det liv åt världen.
James Relly och John
Murray gav mig den stora
meningen med att Jesus
Kristus är världens frälsare,
Sonen som gavs till hela
världen. Att han är min och
din personlige frälsare blir inte
sant förrän det handlar om
hela världen, alla varelser i alla
tider. Det finns ingen partisk
Gud. Det handlar om alla. Den
djupaste hemligheten i detta
att jag är alla och alla är jag.
Detta känner några filosofer till
genom sin kunskapsteori. Men
det är också den viktigaste
insikten för var och en som
möter Yeshua de Nazaret, vår
Messias. Allt sammanfaller i
Honom och i hans frälsning.

Två frågor är centrala för
oss i välsignelsen: Är Sonen
Guds kärleksgåva till världen,
det ursprungliga löftet från Gud
till människan? Är denna Son
frälsning för alla? Stämmer det
att Han är den "qui tollis peccata
mundi" -- alltså hela världen?

Om vi tvekar svara ett
obetingat och okvalificerat JA
på dessa två frågor är vi varken
bibliska eller kristocentriska.
Men kan vi med hjärtat svara
ett obetingat och okvalificerat
JA är vi katoliker i den äkta
meningen av universalister och
vi är i sanning kristna. Vi vet
och erfar då att Guds gåva i
kärlek till människan är det
centrala i skapelsen. Den gåvan
är frälsningen i Yeshua ha
Maschiah, den vi kallar Jesus
Kristus. Alla betingningar och
kvalifikationer av detta JA
kommer att skapa tveksamhet
om vår Gud och i värsta fall
göra en lögnare av Gud. Kristus
blir då reducerad till
förmedlare eller lärare eller
ännu värre en idol bland andra.


Externa symbolhandlingar


Hur kan vi i detta JA till
den nya livet i Kristus
inkludera externa symbol-
handlingar som nödvändiga
för Gud eller för oss? Det kan
vi naturligtvis inte. Ingen extern
sakramental handling har med
det nya livet att göra. Det har
med annat att göra, det gamla
livet: etablerandet av kyrkor,
kongregationer, ämbets-
definitioner, politiska funk-
tioner. Vi ser dem alla i
historiens sekler. Sådana
performativer, alltså
handlingar som antas ändra
någonting för oss människor,
är nödvändiga av sociala och
politiska skäl. Någon måste
utnämnas till domare. Det är
en performativ handling.
Någon måste säga JA till sin
partner i ett äktenskap. Det är
en performativ handling, som
kommer närma vårt JA till
Kristi gåva av det nya
uppståndna livet. Någon måste
utnämnas till kung eller
president. Men detta är
världen, endast världen. Kristi
liv är inte av denna världen.
Om jag då är präst i en
etablerad kyrka och börjar ta
emot välsignelsen på riktigt för
att leva i den, vad gör jag då?
För den arbetade prästen
behöver detta inte bli ett
problem. Ingår det i hans
arbete att döpa, viga, utdela
nattvarden osv. kan hon eller
han fortsätta med detta i lugn
och ro. Dessa handlingar,
liksom alla andra, fylls med
den välsignelse som nu har
blivit att leva. De får så att säga
sin yttersta mening, inte i
prästens helighet utan i Kristi
närvaro i en människas liv, helt
oavsett om ett prästämbete
förefaller att finnas eller inte.
Mänskliga påfund är många,
särskilt inom religionerna, och
det behöver inte störa oss.
Den verkliga kyrkan är den
katolicitet som ligger i det
uppståndna livet - det gäller
allt liv, all skapelse, all
verklighet - det är katolskt.


Utvaldhet


En del frågar: men har inte Gud
utvalt vissa till denna välsignelse?
Det är väl ganska uppenbart att
många inte alls lever särskilt välsignat,
de lever i misär och inre förvirring.
Skriften talar om utvaldhet och
den gäller vittnena om välsignelsen.
Helt klart vittnar endast ett fåtal
om välsignelsen i Jesus Kristus som
gäller alla utan undantag, i synnerhet
de drabbade och eländiga -- vilket
Jesu handlingar visar. Betydlig fler
vittnar falskeligen om dom och
helvete, om dubbla utgångar och
de mångas förtappelse. Det är inte
bibliskt, det är inte sanningen i
Jesus Kristus.

Men att ett fåtal vittnar betyder att
ett fåtal är utvalda att vittna om allas
återlösning i den stora välsignelsen, om
inte förr så senare. Allt summeras upp
i Kristus som är allt för ALLA.


Löften

Abraham fick ett löfte om att hans säd
ska leda till en familj hos Gud, alla
nationer ska bli en familjs hos Gud. Detta
löfte förverkligas i Kristus genom upp-
ståndelsen. Välsignelsen ligger i detta
löfte som kommer till oss genom
frälsaren och återställaren.

Många känner Anden lova olika
underbara saker, men menar egentligen
att de minns något ur skriften och får
en känsla och ett engagemang inspirerat
av detta minne. Andra upplever att
Anden lovar saker som är villkorliga
och ofta är villkoren något som just de
har uppfyllt. Återigen handlar det om
individuella känslor inför tankar och
minnen av skriftställen. Men både minnen
av uttryck och villkorliga löften sker
under lagen och inte under nåden.

Detta är något av det svåraste för
troende -- att se hur endast nåden i
Kristi Ande kan ge oss livet i välsignelsen,
inte något under lagtänkande eller
förbättringstänkande. Lagen är ett sätt
att fortsätta världen i vårt hjärta. Detta
hjärta kan inte acceptera att Jesus Kristus
avslutade all förbättringsreligion på
korset och i uppståndelsen. Det finns
ingenting kvar av "mina andliga känslor"
eller "dessa villkor finns för Andens liv"
för båda fenomenen är lagens mänskliga
andlighet. Detta är fallet så snart vi
tror oss uppfylla någon sorts villkor
för att Andens löften ska kunna infrias.
Sanningen är att vi ingenting har inför
Fadern och just därför är vi de förlorade
barn som välkomnas hem efter en tid
i exilen.

Galaterbrevet 3:22 visar tydligt hur
allt som faller under lagens religion inte
kan ge liv. Endast i Jesus Kristus finns
liv och frihet från lag. I den gamla
människan finns endast försök till
begränsning och vilkorande för nåden,
den döda lagens mekanism. Välsignelsen
finns först när denna mekanism är över-
vunnen i Kristus. Då har blivit återställda
till det "tov" som gällde sjätte dagen då
Skaparen förklarade allt perfekt.

Romarbrevet 4:2 visar hur Abraham
endast kunde berömma sig inför världen
om hans rättfärdighet berodde av yttre
handlingar eller villkorade inre andliga
kvalifikationer. Så tänker många inom
kyrkorna. Tron förvandlas till villkor
som tillhör världen. Men i ren tro blev
Abraham rättfärdig inför Gud, en tro
som inte hade något att berömma sig
av inför världen.  Som James Relly
skriver: "...we have nothing in reality
on condition of which we can claim
the favour of God in the promise..."
(s 26, Salvation Compleated)

Det är svårt för många att inte blanda
samman tilliten till den egna doktrinen
eller församlingen eller inriktningen,
med den enda sanna tilliten till Kristus.
Ofta tror många att den lycka de
känner för att de finns i ett sammanhang
med ett nätverk av människor, är det
villkor som löftet från Gud gäller. Men
detta är antikristendom, det är religiös
självtillit och ingen verklig tilltro till
det löfte som gav Abraham.

Det finns ett absolut löfte. Vi ser det
i löftet till Abraham, vi ser det i
Jeremia 31:33. "Jag ska vara deras Gud
och de ska vara mitt folk". Och hos Hosea
14:5 "Jag ska läka deras otro och älska
dem djupt och min vrede är långt borta
från dem". Detta löfte väntar alla fol på,
den utlovade rikedomen, ser vi i Haggai
2:7. Först ser vi löftet genom Bibeln och
förstår att det är här för oss att leva efter.
Sedan lever vi i medvetande om det och
detta färgar allt vi gör och är med om.

.